Reisvoorwaarden

VakantieLab

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van ItaliëThuis inclusief de toepasselijke voorwaarden.

Vrijblijvend aanbod
Het aanbod op de site van ItaliëThuis is vrijblijvend en kan te allen tijde worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping is ook mogelijk wanneer een reis is volgeboekt of wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Reissom
De gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze aan ItaliëThuis bekend waren ten tijde van publicatie. Mochten er na publicatie van de reissom maar voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, zich wijzigingen voordoen, dan zal ItaliëThuis voor het afsluiten van de overeenkomst dit de reiziger laten weten en zal de reissom overeenkomstig worden aangepast. In het geval er na het afsluiten van de reisovereenkomst wijzigingen optreden in de toepasselijke heffingen of belastingen of er van overheidswege of brancheorganisatie toeslagen worden opgelegd in verband met één of meerdere onderdelen van de arrangementen, behoudt ItaliëThuis zich het recht voor deze heffingen, belastingen en toeslagen (of wijzigingen daarin) aan de reiziger door te berekenen.

Reisduur
De reisduur wordt steeds vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. De tijden die vermeld zijn in de reisbescheiden zijn de relevante tijden. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen kunnen van invloed zijn op het reisverloop en de reisduur. ItaliëThuis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen, of van annulering of wijziging van door de reiziger zelf geboekte vervoers- of verblijfsarrangementen.

Geschiktheid
Deelnemers aan een reis van ItaliëThuis dienen te beschikken over een goede gezondheid en conditie. Indien u twijfelt of een reis voor u geschikt is, verzoeken wij u schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) contact met ItaliëThuis op te nemen en ItaliëThuis hierover te informeren. Indien u zich niet aan bovenstaande houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. ItaliëThuis vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Dit betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere omstandigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn. Wij behouden ons het recht voor de boeking van bepaalde personen zonder opgave van redenen te weigeren.

Betaling
Na het totstandkomen van de reisovereenkomst stuurt ItaliëThuis een factuur. Daarbij wordt een aanbetaling verlangd van 30% van de reissom en reserveringskosten (€ 25). Dit bedrag dient u binnen 7 dagen te betalen. Indien voor bepaalde vakanties een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal ItaliëThuis dit duidelijk vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom en de reserveringskosten direct bij het totstandkomen van de reisovereenkomst worden betaald.

Betaalwijze
De betaling aan ItaliëThuis zal geschieden via reguliere overschrijving naar het in de factuur vermelde rekeningnummer.

Niet tijdige betaling
In geval van niet tijdige betaling heeft ItaliëThuis, na sommatie, het recht om de reisovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de toepasselijke annuleringsvergoedingen. Indien de reiziger niet tijdig aan zijn/haar geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij/zij over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of gedeelte van een maand gedurende welke het bedrag niet ontvangen is. Bovendien is de reiziger gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 50.

Boeking voor meerdere reizigers
Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de eerste zin van deze bepaling bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals b.v. leeftijd, gezondheidssituatie, handicap) bij de aanmelding kenbaar te maken.

Reisdocumenten
De reiziger dient bij de aanvang van de reis in bezit te zijn van alle vereiste reisdocumenten zoals b.v. paspoort, rijbewijs, visa, vaccinatiebewijzen, etc. De reiziger dient zelf vast te stellen welke reisdocumenten hij/zij nodig heeft. ItaliëThuis is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten (zelfs in geval er door of namens ItaliëThuis hierover informatie verstrekt is) of indien de reiziger verzuimt de noodzakelijke documenten mee te nemen. ItaliëThuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Minimum aantal deelnemers
Bij sommige reizen van ItaliëThuis is er minimum aantal deelnemers van toepassing, beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door ItaliëThuis 21 dagen voor de aanvangsdag van de reis (de aanvangsdag van de reis niet meegerekend). Als regel geldt dat het minimum aantal deelnemers vermeld wordt bij de omschrijving van deze reis.

Reisbescheiden
ItaliëThuis verstrekt voor de aanvang van de reis de reisbescheiden. Deze zullen bestaan uit de reistechnische informatie zoals vouchers, hotelgegevens, transfergegevens, en soortgelijke informatie.

Klantenservice en kwaliteitsbewaking
Ondanks al de bemoeiingen en zorgen van ItaliëThuis is het toch mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Indien de reiziger op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de aanwezige ItaliëThuis vertegenwoordiger. Als de tekortkoming ook dan niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij aanwezige ItaliëThuis vertegenwoordiger. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland bij ItaliëThuis worden ingediend. ItaliëThuis kan geen groepsklachten in behandeling nemen. Mocht blijken dat u verzuimd heeft om ter plekke de fout of onvolkomenheid te melden om zo ItaliëThuis in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen, dan kan het eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Verzekeringen
Het afsluiten van een reis- en bagageverzekering, met daarbij inbegrepen het recht op gebruik van een S.O.S. centrale, is verplicht. Door deelname aan de reis geeft de reiziger aan deze verzekering te hebben afgesloten. ItaliëThuis is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het verzuim door de reiziger om voornoemde verzekering af te sluiten, of doordat de reiziger niet in staat is om dusdanige verzekering af te sluiten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.
ItaliëThuis is voor de verzekeringen tussenpersoon van de Europeesche Verzekeringen.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ItaliëThuis c.q. de ItaliëThuis vertegenwoordiger c.q. de dienstverlener ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correct reiziger (de aard en doel van de reis in acht nemend). Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daarvoor de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de ItaliëThuis c.q. de ItaliëThuis vertegenwoordiger c.q. de dienstverlener van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden aangerekend.

Wijzigingen door de reiziger
Tot 6 weken voor de aanvangsdag van de reis kan de reiziger om een wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen EUR 50 per boekingsbevestiging per wijziging, vermeerderd met de eventuele extra kosten (inclusief communicatie kosten).

Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk per aangetekende post te geschieden. De datum van ontvangst van het annuleringsverzoek geldt als meldingsdatum van de annulering. De reiziger is bij annulering van een reisovereenkomst de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd:

  • tot 6 weken voor de aanvangsdag van de reis (de aanvangsdag van de reis niet meegerekend): 30% van de reissom;
  • van 6 weken tot 4 weken voor de aanvangsdag van de reis (de aanvangsdag van de reis niet meegerekend): 60% van de reissom;
  • van 4 weken tot de dag voor de aanvangsdag van de reis 90% van de reissom;
  • op de aanvangsdag van de reis 100% van de reissom. Dit bedrag wordt verhoogd met eventuele extra communicatiekosten.

Het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de toepasselijke annuleringsvergoeding. De reserveringskosten worden in geval van annulering niet gerestitueerd.

In de plaatsstelling
Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen kan een andere geschikte persoon zijn/haar plaats laten innemen op de volgende voorwaarden:

  • de conditie van de andere persoon vormt geen belemmering om aan de reis deel te nemen;
  • de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen in de plaatsstelling;
  • van de andere persoon wordt een schriftelijke verklaring ontvangen dat deze heeft kennis genomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
  • de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
  • de additionele kosten door ItaliëThuis en haar dienstverleners gemaakt in verband met de in de plaatsstelling zullen worden vergoed;
  • het verzoek (met alle benodigde informatie en documentatie) wordt uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdag van de reis ingediend.

De reiziger en de voor de reiziger in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van in de plaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele kosten van de vervanging.

Toepasselijkheid andere annuleringsvoorwaarden
Indien het geheel of een gedeelte van de reis wordt ondergebracht bij een derde d.w.z. andere Nederlandse reisorganisatie, buitenlandse reisorganisatie, onafhankelijke reisorganisator of accommodatieverschaffer gelden in de eerste plaats de annuleringsvoorwaarden van de derde partij op het desbetreffende reis of onderdeel hiervan. Indien toepasselijk, zal ItaliëThuis u hierover nader informeren.

Wijzigingen door ItaliëThuis
Voor of tijdens de reis kunnen aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht door omstandigheden, daaronder begrepen het weer en beschikbaarheid van dienstverleners en accommodatie. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, kooklessen, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen eerder is aangegeven. ItaliëThuis en haar dienstverleners zullen in dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is of indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens ItaliëThuis of haar dienstverleners hebben.

Opzegging door ItaliëThuis
ItaliëThuis heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen voor een reis kleiner is dan het minimum aantal vermeld op de website en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan, of in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van ItaliëThuis en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden van politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator
ItaliëThuis is aansprakelijk voor de goede uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst. Hierbij dient rekening te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de reisbestemming.
De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de reisbestemming en de aard van de reizen van ItaliëThuis meebrengen.
ItaliëThuis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schaden die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
  • handelingen of verzuim van niet direct bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden;
  • omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van ItaliëThuis of haar dienstverleners en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan ItaliëThuis of haar dienstverleners kunnen worden toegerekend.

Tevens is ItaliëThuis niet aansprakelijk voor:

  • schade waarvoor de gebruikelijke verzekeringen, zoals reisverzekeringen, bagageverzekeringen, inboedelverzekeringen, ziektekostenverzekeringen of annuleringsverzekeringen, dekking plegen te verschaffen;
  • schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen);
  • iedere vorm van gevolgschade;
  • schade die het gevolg is van een doen of nalaten van een door ItaliëThuis ingeschakelde dienstverlener (zonder afbreuk te doen aan het eventuele recht van de reiziger om deze dienstverlener zelf aansprakelijk te stellen);
  • schade als gevolg van omissies of onjuistheden in journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven;
  • schade waarvan reeds eerder in deze voorwaarden is opgenomen dat ItaliëThuis hiervoor niet aansprakelijk is.

Door deelname aan de reis verklaart de reiziger zich bewust te zijn van de normale risico’s die verband houden met het type reis waaraan deelgenomen wordt, en verklaart deze risico’s te aanvaarden en ItaliëThuis te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in deze.
Mocht ItaliëThuis aansprakelijk zijn voor derving van vakantiegenot, dan kan de geleden schade nooit hoger zijn dan de reissom.

Geschillen
Op alle geschillen tussen ItaliëThuis en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

ItaliëThuis is statutair gevestigd te Alkmaar, KvK nr. 37079873 en lid van het SGR onder nummer 3382.

Pin It on Pinterest

Share This